ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET PLAN MARKETING en PERSONAL BRANDING

Het Plan wil altijd kwaliteit leveren. Wij doen ons uiterste best om goed werk te leveren dat in overeenstemming is met de geldende normen. Daar mag u ons ook altijd op aanspreken.

In onderstaande algemene voorwaarden kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

1.0 Toepasbaarheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Het Plan, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, workshops, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘coaching’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Het Plan.

2.0 Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Het Plan.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Het Plan komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding middels reply van de e-mail met akkoord. Ook komt de overeenkomst tot stand door intekening via de website www.hetplan.info.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3. Inschrijving & annulering door opdrachtgever

3.1 U schrijft u in voor een training/programma door een ingevuld inschrijfformulier te versturen via onze website. Ook kunt u zich inschrijven door het sturen van een e-mail. Binnen 48 uur na ontvangst van uw inschrijving, mailen we een bevestiging van ontvangst.

3.2 De eerste week na inschrijving is kosteloos annuleren mogelijk. Daarna wordt de inschrijving automatisch definitief. Uitzondering hierop is inschrijving op de Workation. Bij de workation is 30% van de som niet restitueerbaar wegens de gemaakte kosten bij derden. Dit is helaas ook zo in het geval van ziekte. Daarom adviseren wij een reis-en annuleringsverzekering.

3.3 Annuleren nadat de inschrijving definitief geworden is kost jammer genoeg geld, want hiervoor moeten kosten worden gemaakt.

  • Meer dan 10 weken voor het begin van de training: 10% van de prijs (bij Workation 30%).
  • 10 tot 6 weken voor het begin van de training: 30% van de prijs.
  • 6 tot 3 weken voor het begin van de training: 50% van de prijs.
  • Minder dan 3 weken voor het begin van de training: 70% van de prijs.
  •  

3.4 In geval de opdrachtgever na aanvang van de coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

3.5 In het geval van een gratis marketinggesprek ben ik helaas genoodzaakt om een ‘no show fee’ van 97 euro te rekenen mocht het gesprek korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden geannuleerd.

4.0 Annulering door Het Plan

4.1 Het Plan heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Het Plan betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4.2 Het Plan heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht of wanneer de locatie onverhoopt niet beschikbaar is. Deze nieuwe locatie zal echter altijd in de buurt (straal van 25km) liggen van de voorgestelde locatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een locatie niet beschikbaar is op de dag van de training.

4.3 Het Plan gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training. Bij te weinig deelnemers hebben wij het recht de training te annuleren. Dit laten we minstens een week van tevoren weten.

5.0 Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal Het Plan steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Het Plan noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Het Plan apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Het Plan aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen

6.1 Hoewel Het Plan een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Het Plan tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3 Wanneer Het Plan instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Het Plan steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Het Plan behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Het Plan gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

7.2 Op alle materialen die uitgedeeld worden tijdens de coaching en training rust auteursrecht van Het Plan. Het materiaal mag uitsluitend gekopieerd worden voor eigen gebruik.

8.0 Prijs

8.1 De prijzen van Het Plan zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Het Plan toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.0 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Het Plan anders is aangegeven, dient betaling van de door Het Plan verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

9.2 Indien wenselijk kunnen we een betalingsregeling afspreken. Dit dient bij de aanmelding vermeld te worden. De betaling (ook bij betalingsregeling) dient ten allen tijde voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Het Plan gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Het Plan vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Het Plan verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

10.0 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Het Plan is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Het Plan is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Het Plan is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart Het Plan en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Het Plan training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Het Plan (op)geleverde wordt gemaakt.

11.0 Geschillen & klachten

11.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

11.2 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend.

WordPress development door Webstation